داشتن کت مشکی خوش ترکیب از واجبات کمد لباس آقا و خانمهاست،مشکی خیلی جاها میتونه نجات دهنده باشه با همه رنگها جلوه میکنه در عین سادگی شسته و رفته است.